انیمیشن آموزش دستشویی رفتن و رعایت بهداشت

انیمیشن آموزش دستشویی رفتن به کودکان

انیمیشن آموزش دستشویی رفتن و رعایت بهداشت

در این انیمیشن دو میمون رو می‌بینیم که وقتی از دستشویی رفتن سر باز می‌زنند همه جا کثیف و نامرتب می‌شود

خارج شدن از نظردهی