مزایای یادگیری زبان دوم در کودکان

یادگیری زبان دوم برای کودکان امری مهم و تا حدی ضروری است.

یادگیری زبان دوم برای کودکان امری مهم و تا حدی ضروری است. در این نوشته به مزایای تحصیل زبان دوم میپردازیم.

بطور خلاصه میخواهیم اشاره ای کنیم به اینکه چرا کوکان باید زبان دوم یاد بگیرند و مزایای یادگیری زبان دوم چیست.

 

طی تحقیقاتی در دانشگاه پلسینوالیا، بچه هایی که زبان دومی را فرا میگیرند، دارای مهارتی های ویژه ای میشوند که در اصلاح به آن “شعبده” گفته اند؛یعنی کودکان در تغییر بین دو سیستم گفتاری، نوشتاری، و ساختار مهارت پیدا میکنند.

صحبت به یک زبان خارجی، کارکرد مغز کودک را تقویت می کند.مغز در شناختن مسائل بیرونی قوی تر عمل میکند و با زبان دوم میتواند معنا و مفهوم آن اتفاق را توضیح دهد.

تحقیقی از دانشگاهPompeu Fabra اسپانیا نیز مشخص کرد که افرادی که زبان دوم میدانند، تمرکز بیشتری بر اطلاعات و تصمیم گیری ها پیدا میکنند.

پس میتوانیم به این چند گزینه برسیم که یادگیری زبان دوم برای کوکان باعث میشود:

  • باهوش تر شوند
  • مهارت‌های چندوظیفه‌گی کسب کنند
  • مهارت‌های تصمیم‌گیری کودک بهتر می‌شود.