شعر کودکانه

رفتن کودک به مهدکودک

رفتن کودک به مهدکودک یا کودکستان، یکی از دغدغه های مهم والدین است.

ما اینجا شعری را انتخاب کرده ایم که کوتاه است و اگر با کمک والدین برای کودک خوانده شود، محیط بیرون از خانه برایش جذاب میشود و همچنین شروع روز با ورزش و در نتیجه نشاط کودک و صبحانه، کودک با نیاز والدین همراه میشود.

 

صبح که از خواب پا میشم

اول آفتاب پا میشم

یه کمی ورزش میکنم

تو باغچه نرمش میکنم

صدا میزنم مامان جون

چایی رو بریز تو فنجون

وقتی چایی رو نوشیدم

مامانو بابارو بوسیدم

میرم به کودکستان

خوشحال و شاد و خندان