شعر کودکانه با صدای امیر علی

شعر کودکانه

 

امروز یک شهر کودکانه می‌شنویم با صدای امیرعلی نازنین که برایمان خوانده و فرستاده است.