رعنااستوری

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

در کاردستی عکسی ساختن بادبادک با چسب و روزنامه یا مقوا و ریسه و قیچی و چوب نازنک یا ساقه نازک، یک بادبادک ساده اما جذاب خانگی درست کنید.

عکس‌ها را دنبال کنید و به سادگی بادبادک خود را بسازید.

۱.

 

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

2.

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

3.

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

4.

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

 

error: