رعنااستوری

برچسب: دانلود قصه صوتی

قصه حسنی بی دندون شده
قصه حسنی بی دندون شده

در قصه حسنی بی دندون شده حسنی قصه ما، از دندون هاش مراقبت نکرده و حالا دندون هاش خراب شده اند…

داستان انوشیروان و باغبان
داستان انوشیروان و باغبان

داستان انوشیروان و باغبان از کتاب مرزبان نامه:
… پادشاه جلو رفت و به پیرمرد نگاه کرد و گفت: عمو جان چه میکنی؟
پیرمرد که خسرو انوشیروان را نمیشناخت گفت: کارم را میتوان دید؛ اما…

error: