قصه های محلی

قصه های محلی احیا کننده فرهنگ و رسوم باستانی هر کشور و هر قومیتی هستند ما قصد داریم به کمک شما این رسوم را ثبت نماییم و آنها را در قالب قصه های محلی به نسل های آینده منتقل کنیم. قصه های محلی خودتان را با گویش و لحجه زیبای محلی خودتان از طریق فرم زیر ارسال کنید.همچنین شما میتوانید قصه های محلی خود را از طریق تلگرام  زیر برای ما  ارسال کنید: