قصه کودک ما

دنیای قصه دنیایی بی انتها از تخیل کودکان دلبند ماست کودکان در دنیای قصه از آرزوهایشان و از اهدافشان میگویند کودکان را با دنیای قصه آشنا کنیم و اجازه دهیم با اشتراک گزاری قصه ها به نام خودشان دنیای تخیلاتشان رنگ واقعیت بگیرد و دیگر کودکان در تخیلاتشان جرات پیشروی پیدا کنند.

 شما میتوانید قصه های کودکان دلبند خود را از طریق تلگرام  زیر برای ما  ارسال کنید: