قصه حسنی بی دندون شده

قصه حسنی بی دندون شده

قصه حسنی بی دندون شده

206

حسنی بی دندون شده

زار و پریشون شده

بی احتیاطی کرده

حالا پشیمون شده

با دندون هاش شکسته

بادوم سخت و پسته

میک زده به آب نبات

هی جویده شکلات

قندون رو خالی کرده

وای که چه کاری کرده

دونه به دونه دندون هاش

خراب شده یواش یواش

تا خونه همسایه ها

میاد صدای گریه هاش