شعر جم جمک برگ خزون

شعر جمجمک برگ خزون

شعر جم جمک برگ خزون

مجموعه های جمجمک برگ خزون، توسط خانم افسانه شعبان نژاد بازآفرینی شده و شعر و قصه ی امشب، از زبان راوی با ریتم شاد و موسیقی اش خوانده میشود که در کل از طبیعت و شور زندگی خانوادگی میگوید و تصویرهای بسیار زیبایی دارد.

ویژگی شادابی این داستان، انقدر شاخص است که کودک با مفاهیم روان آن، به راحتی انس میگیرد.

207

 

 

قصه صوتی مرتبط