شعر فروردین ماه گل‌ها

شعر کودکانه

شعر کودکانه

از ناصر کشاورز شعری را انتخاب کرده ایم که در آن فرزند شما با فصل ها و خصوصیات هر کدام آشنا میشود.

فروردین ماه گل‌ها

فروردین ماه گل‌ها

دنیا دارد تماشا

 

اردی‌بهشت

از سبزه

زیبا می‌گردد صحرا

خرداد آید پیاپی

میوه‌های گوارا

شعر کودکانه

تیر آرد با خود گرما

گرمک می‌گردد پیدا

مرداد از هندوانه

پر می‌شود همه جا

شهریور آید انگور

با خوشه‌های زیبا

شعر کودکانه

مهر آرد برگ‌ریزان

کم‌کم می‌بارد باران

آبان انار رنگین

آویزد از درختان

آذر به و خرمالو

پیدا شود فراوان

شعر کودکانه

دی پرتقال و لیمو

آید خوش‌رنگ و خوش‌بو

بهمن برف و یخ‌بندان

آید با سوز از هر سو

اسفند آید بنفشه

سبزه دمد لب‌جو

شعر کودکانه

قصه صوتی مرتبط