شعر کودکان با پیام دوری از ناامیدی و غم و شکست

شعر کودکانه با پیام دوری از ناامیدی و غم و شکست

شعر کودکان با پیام دوری از ناامیدی و غم و شکست

دیروز در مورد انیمیشن اسپیس جم صحبت کردیم. و اما در مورد موسیقی این انیمیشن، که بسیار غنی و پرمحتوا هست، متن و ترجمان شعر نیز باعث شده یکی از مهم ترین و معروف ترین ترانه ها برای کودکان و حتی هر رده سنی باشد.

متن ساده انگلیسی و همچنین ترجمه آن را برایتان مینویسیم و همانطور که انیمیشن پیام دوری از ناامیدی و غم و شکست دارد، مضمون این قطعه نیز چنین است.

I used to think that I could not go on

به این فکر میکردم که نمیتونم ادامه بدم
And life was nothing but an awful song

و زندگی چیزی نبود جزء یک آهنگ غمگین
But now I know the meaning of true love

اما حالا معنی عشق واقعی رو میدونم
I’m leaning on the everlasting arms

و بر نیرویی ابدی تکیه دارم

If I can see it, then I can do it

اگر بتونم چیزی رو ببینم ، پس میتونم انجامش بدم
و موفق بشم
If I just believe it, there’s nothing to it

فقط اگر من باور داشته باشم ، چیزی مانع راه من نخواهد بود

I believe I can fly

ایمان دارم که میتونم پرواز کنم
I believe I can touch the sky

ایمان دارم میتونم آسمان رو لمس کنم
I think about it every night and day

شعر کودکانه با پیام دوری از ناامیدی و غم و شکست

در مورد تمام شب و روزها فکر میکنم
Spread my wings and fly away

که بال هامو باز میکنم و به سمتی پرواز میکنم
I believe I can soar

ایمان دارم میتونم اوج بگیرم  و بالاتر بروم
I see me running through that open door

خودم رو میبینم که از میان آن در باز میدوم
I believe I can fly

ایمان دارم که میتونم پرواز کنم
I believe I can fly

ایمان دارم که میتونم پرواز کنم
I believe I can fly
ایمان دارم که میتونم پرواز کنم

شعر کودکانه با پیام دوری از ناامیدی و غم و شکست

See I was on the verge of breaking down

ببین من  زمانی بر مرز شکست بودم
Sometimes silence can seem so loud

چیزهایی که گاهی بی صدا هستن میتونن صدای بلندی داشته باشند
There are miracles in life I must achieve

در زندگی معجزاتی هستند که باید به آن ها دست پیدا کنم
But first I know it starts inside of me, oh
اما باید بدونم که باید اول از درون خودم تغییرات رو شروع کنم

If I can see it, then I can be it

اگر چیزی رو ببینم ، پس میتونم موفق بشم

 

شعر کودکانه با پیام دوری از ناامیدی و غم و شکست
If I just believe it, there’s nothing to it

فقط اگر من باور داشته باشم ، چیزی مانع نخواهد بود

Hey, cause I believe in me, oh

هی ، چون من به خودم ایمان دارم
If I can see it, then I can do it (I can do it)

پس اگر چیزی رو ببینم ، میتونم موفق بشم
If I just believe it, there’s nothing to it
فقط اگر من باور داشته باشم ، چیزی مانع نخواهد بود

Hey, if I just spread my wings

هی ، فقط لازمه بال هامو باز کنم
I can fly

میتونم پرواز کنم
I can fly

میتونم پرواز کنم
I can fly, hey

میتونم پرواز کنم
If I just spread my wings

فقط لازمه بال هامو باز کنم
I can fly-eye-eye-eye

آن وقت میتونم پرواز کنم
Hum, fly-eye-eye

میتونم پرواز کنم

شعر کودکانه با پیام دوری از ناامیدی و غم و شکست