شعر فصل بهار

شعر کودکانه بهاری

شعر کودکانه

همانگونه که پیشتر گفتیم، کودکان مفاهیم تربیتی و انگیزشی را با شعر که آهنگین است و موسیقی درون دارد بهتر فرا میگیرد و به خاطر میسپارد.چون شعر را میتواند تکرار کند و در ذهن اش بنشاند.

شعر زیر ترجمه نفیسه نواب پور از یکی از شعرهای شاعر بزرگ فرانسوی ژاک پرور است که مضمون اصلی این شعر، تلاش و امیدواری برای رسیدن فصل بهار است که در درونمایه خود، بهار همان هدف میباشد.

 

این شعر تخیل کودک را نیز فعال میکند و همراه با خواندن آن توسط خود یا والدین، میتواند نقاشی هم بکند و اینچنین این دو مهارت را با هم تجربه کند.

از مدرسه رسیدیم
قطار قصه دیدیم
یه واگن طلایی
رو ریلای خیالی
سوار شدیم، خندیدیم
دور دنیا چرخیدیم

چرخ، چرخ، چه چرخی
چه ساحل قشنگی
قایقای رنگارنگ
گوش‏ماهیای خوشرنگ
یه چندتایی جزیره
تو دریا بی‏نظیره

ماه، ماه، چه ماهی
تو قایقای کاهی
با یک عالم ستاره
رو موجا بی‏قراره
ماهی‏گیرا زیر آب
تو فکر ماهی‏کباب

چرخ، چرخ، دوباره
قصه ادامه داره

رو ریلای خیالی
باغچه‏ی خاک خالی
می‏گرده دور دنیا
می‏گذره از رو دریا

پشت سرش زمستون
روون شده شتابون
که باغچه رو بگیره
سرما تو خاک بچینه

ما پشت سر رسیدیم
باغچه رو پس گرفتیم
زمستون زیر چرخا
جا مونده بود با سرما

بهار اومد دوباره
قصه ادامه داره

سوزن‏بان مهربون
مرسی می‏گفت بهمون
گل‏های ناز و خوشبو
بی‏حرف و بی‏گفتگو
تو باغچه‏های خالی
قد کشیدن حسابی

ما بچه‏ها پیاده
رفتیم تو دشت و سبزه
با اسب و یا با گاری
با ماشین سواری
با قایق و با کشتی
تو آسمون، رو خشکی
رقصیدیم و خندیدیم
دور دنیا چرخیدیم

چرخ، چرخ، همیشه
بهار برنده می‏شه.

 

قصه صوتی مرتبط