معرفی انیمیشن درون و بیرون، با پیام رشد احساسی و فکری کودک

انیمیشن درون و بیرون

معرفی انیمیشن درون و بیرون، با پیام رشد احساسی و فکری کودک

انیمیشن درون و برون یک داستان روانشناسی است که در طول تعریف داستان، کودک آرام آرام به رشد و بلوغ فکری و احساسی میرسد.

این اتفاق در طول زمان میفتد.زمان حاضر را بسیار ساده و با تصاویر جذاب برای کودکان تصویر میکند.

در این داستان، یک اتاقی در مغز کودک داستان که دختری به نام رایلی هست وجود دارد که دستورات شادی و غم و باقی احساسات را به کودک میدهد.

انیمیشن درون و بیرون

اما به مرور پای خاطرات او به میان میاید و …