برچسب: شعر کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان

شعری کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان
شعری کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان

شعری کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان از پیر مونانتو را به ترجمه نفیسه نواب پور میشنویم که در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان است.موسیقی درون و تصویرسازی آن، برای کودک شما بسیار میتواند جذاب باشد.