برچسب: شعر فرهنگی و ملی

شعر رنگین کمون
شعر رنگین کمون

شعر کودکانه با مضمون فرهنگی و ملی انتخاب کرده ایم که آهنگین است و کودکان با این شعر طبیعت ایران را میشناسند و به دلیل تم شاد آن، آنرا با والدین میخوانند.