برچسب: شعر پرواز

شعر پرواز
شعر پرواز

شعر کودکانه پرواز از محمود کیانوش را میخوانیم که در مورد پرواز کبوتر است و معنای آزادی و آشنایی با زیبایی طبیعت را در خود دارد