Tag: شعر دویدم و دویدم سر کوهی رسیدم

شعر کوکانه دویدمم و دویدم سر کوهی رسیدم
شعر کوکانه دویدمم و دویدم سر کوهی رسیدم

شعر امشب شعر کوکانه دویدمم و دویدم سر کوهی رسیدم است که از قدیمی های شعر کودکانه در ایران است که با جذابیت دایره وار، کودک مسیر کار و شغل مردم جامعه را با ادبیات بسیار ساده می آموزد