انیمیشن کودکانه کمک کردن و همکاری

همکاری

بی بی جان به همراه مادرش از خرید باز میگردد و به مادر در انجام کارهای خانه و غیره کمک میکند.

 

 

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

یک + سیزده =