شعر کودکانه درباره مورچه و یادگیری کار و تلاش از سبک زندگی او

شعر کودکانه درباره  مورچه و یادگیری کار و تلاش از سبک زندگی او

والدین همیشه دغدغه کار و تلاش و استقلال کودکان در بزرگسالی را دارند. این شعر با تعریف زندگی مورچه که پر از تلاش است، او را با این مفاهیم آشنا میکند.

می رود به هر جایی

دانه در دهان دارد

مثل نقطه ای ریز است

زنده است و جان دارد

در وجود خود دارد

زور و قدرتی بسیار

او نمی شود خسته

از دویدن و از کار

شعر کودکانه درباره زندگی مورچه

تا که گندمی یابد

از زمین حاصلخیز

با دهان کند آن را

مثل تکه های ریز

از وسط کند تقسیم

پیش چشم این مردم

تا نروید از انبار

یک جوانه گندم

داده حق به این حیوان

شعر کودکانه درباره زندگی مورچه

علم و فهم و دانایی

کم خوراکی و قدرت

این همه توانایی

توی شعر فردوسی

خوانده ام، میازاری

مور ناتوانی را

مثل او تو جان داری