قصه حسنی یه گل کشیده

قصه حسنی یه گل کشیده

 

سلام سلام آی بچه های مهربون

کوچولوهای خوش زبون

امروزم با قصه های رعنا به خونه های شما آمده ایم

قصه حنی یه گل کشیده

حسنی توی دفترش
عکس یه گل کشیده
همون گلی که دیروز
میون باغچه دیده
می خواد که رنگش کنه
با یک مداد قرمز
زنبورکی می رسه
هی می کنه وز و وزحسنی می گه: زنبورک
این گل راستکی نیست
نداره رنگ و بویی
ببین، فقط نقاشیست!زنبوره وز وز کنون
داد می زنه: چه عالیست!
می شینه روی دفتر
به نقاشیش می ده بیست

 

 

 

 

 

قصه صوتی مرتبط