قصه حسنی یه گل کشیده

قصه حسنی یه گل کشیده

 

سلام سلام آی بچه های مهربون

کوچولوهای خوش زبون

امروزم با قصه های رعنا به خونه های شما آمده ایم

205

قصه حنی یه گل کشیده

حسنی توی دفترش
عکس یه گل کشیده
همون گلی که دیروز
میون باغچه دیده
می خواد که رنگش کنه
با یک مداد قرمز
زنبورکی می رسه
هی می کنه وز و وزحسنی می گه: زنبورک
این گل راستکی نیست
نداره رنگ و بویی
ببین، فقط نقاشیست!زنبوره وز وز کنون
داد می زنه: چه عالیست!
می شینه روی دفتر
به نقاشیش می ده بیست

 

 

 

 

 

قصه صوتی مرتبط