معرفی کتاب اژدهای پدرم

معرفی کتاب اژدهای پدرم

کتابی که امروز معرفی میکنیم اسمش هست اژدهای پدرم که در طول سالهای اخیر بسیار مورد توجه ایران و دنیای کودکانه جهانی قرار گرفته است.

در این کتاب ما پسر بچه کوچکی داریم که یک روز یک گربه پیر و گرسنه ای را پیدا میکند و او را به خانه میبرد اما مادرش مخالفت میکند و گربه را بیرون میکند.

خلاصه المر که پسرک کتاب ماست، با گربه درد و دل میکند و از آرزوی پرواز برایش میگوید.

گربه هم میگوید یک اژدهای کودک در جزیره ای وجود دارد که اسیر شده است و مجبور است بار و ساکنان جزیره را جابجا کند و در آن جا موجودات وحشی هستند و باید اژدها را نجات داد

معرفی کتاب اژدهای پدرم.

المر هم کوله باری از وسایل جالب مثل مسواک و شانه و آدامس بر میدارد و میرود به سمت آزاد کردن اژدها.

در این راه، با موجودات عجیبی روبرو میشود که هر کدام خصوصیات خود را دارند و المر در موقعیت های ترس و خنده دار قرار میگیرد و هر لحظه کودک شما نیز با تجربه های المر همراه میشود و در آخر…

در این کتاب کودک یاد میگیرد همه موجودات با هم فرق دارند، یاد میگیرد باید هدف داشته باشد و بتواند تصمیم گیری کند و مسوولیت پذیر باشد.

معرفی کتاب اژدهای پدرم

نویسنده کتاب راث استیلز جانت است و ترجمه کتاب را نسرین وکیلی انجام داده است.

کتاب کودکانه مرتبط