کاردستی عکسی ساختن بادبادک

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

در کاردستی عکسی ساختن بادبادک با چسب و روزنامه یا مقوا و ریسه و قیچی و چوب نازنک یا ساقه نازک، یک بادبادک ساده اما جذاب خانگی درست کنید.

عکس‌ها را دنبال کنید و به سادگی بادبادک خود را بسازید.

۱.

 

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

۲.

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

۳.

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

۴.

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

 

دیدگاهتان را درج کنید

9 + 16 =