شعر پرواز

شعر کودکانه

شعر کودکانه

شعر کودکانه پرواز از محمود کیانوش را میخوانیم که در مورد پرواز کبوتر است و معنای آزادی و آشنایی با زیبایی طبیعت را در خود دارد.

پرواز

گفتم کبوترجان بیا
این بال‌ها را باز کن

در آسمان نیلگون
پرواز کن، پرواز کن

تا دست را بر هم زدم
او بال‌ها را باز کرد

در آسمان نیلگون
شاد و سبک پرواز کرد

از جلوه‌ی پرواز او
گویی دل من باز شد

همراه او چشمان من
در گردش و پرواز شد

پرواز شادی‌بخش او
شادی به جانم باز داد

جان مرا در آسمان
همراه خود پرواز داد

شعر کودکانه